บริการ ตรวจสอบไฟฟ้าโรงงาน โดยวิศวกร , ตรวจสอบระบบสิ่งแวดล้อม , ผู้ควบคุมระบบสิ่งแวดล้อม
Service

 • ตรวจสอบไฟฟ้าโรงงาน โดยวิศวกร
 • งานตรวจสอบอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร(กรมโยธาธิการและผังเมือง)
 • งานตรวจสอบและออกเอกสารรับรองความปลอดภัยประจำปี(กรมโรงงานอุตสาหกรรม,กรมสวัสดิการฯ)
 • งานเขียนแบบ ออกแบบระบบไฟฟ้าและเซ็นต์รับรองแบบแปลน (Single line diagram)
 • งานเขียนแบบ ออกแบบระบบเครื่องกล โยธา และสิ่งแวดล้อมพร้อมเซ็นต์รับรองแบบแปลน
 • งานตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการพลังงาน,งานวางแผนและจัดทำรายงานการอนุรักษ์พลังงาน
 • งานตรวจสอบและรับรอง ภาชนะรับแรงดัน,หม้อไอน้ำ,หม้อต้มน้ำมัน,ห้องเย็น,รอกเครน,ลิฟท์ ประจำปี
 • งานตรวจสอบและทดสอบระบบ สถานีก๊าซธรรมชาติ
 • งานเซ็นต์รับรองแผนผังเครื่องจักรกลและตรวจสอบแรงม้ากำลังการผลิต
 • งานวางแผนและจัดทำรายงานการการประเมินความเสี่ยง
 • งานตรวจวัดคุณภาพอากาศ ,ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง,งานตรวจสอบสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการ
 • งานบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า กรองน้ำมันหม้อแปลง และบำรุงรักษา (P.M. ตู้ M.D.B.)
 • งานซ่อมบำรุงหม้อไอน้ำ (Boiler) หม้อต้มน้ำมัน (Hotoil) และล้างทำความสะอาดตระกรัน
 • งานเอกสารทางราชการ เช่นการขออนุญาต ตั้งโรงงาน(รง.4) ต่ออายุ หรือ ขอขยายโรงงาน
 • งานที่ปรึกษาจัดทำระบบมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,TIS 18001
 • งานที่ปรึกษาทางด้านความปลอดภัย (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน)
บริการ ตรวจสอบไฟฟ้าโรงงาน โดยวิศวกร , ตรวจสอบระบบสิ่งแวดล้อม , ผู้ควบคุมระบบสิ่งแวดล้อม
บริการ ตรวจสอบไฟฟ้าโรงงาน โดยวิศวกร , ตรวจสอบระบบสิ่งแวดล้อม , ผู้ควบคุมระบบสิ่งแวดล้อม
บริการ ตรวจสอบไฟฟ้าโรงงาน โดยวิศวกร , ตรวจสอบระบบสิ่งแวดล้อม , ผู้ควบคุมระบบสิ่งแวดล้อม
     

บริการ ตรวจสอบไฟฟ้าโรงงาน โดยวิศวกร , ตรวจสอบระบบสิ่งแวดล้อม , ผู้ควบคุมระบบสิ่งแวดล้อม

บริการ ตรวจสอบไฟฟ้าโรงงาน โดยวิศวกร , ตรวจสอบระบบสิ่งแวดล้อม , ผู้ควบคุมระบบสิ่งแวดล้อม

ตรวจสอบไฟฟ้าโรงงานโดยวิศวกร , รับตรวจสอบไฟฟ้า โรงงาน , ตรวจสอบไฟฟ้า , ตรวจสอบไฟฟ้า อาคาร , ตรวจสอบไฟฟ้า วิศวกร ,ตรวจสอบระบบสิ่งแวดล้อม , รับตรวจสอบระบบสิ่งแวดล้อม , ผู้ตรวจสอบระบบสิ่งแวดล้อม , ศูนย์ตรวจสอบระบบสิ่งแวดล้อม , ราคาตรวจสอบระบบสิ่งแวดล้อม , มาตรฐานตรวจสอบระบบสิ่งแวดล้อม , ติดต่อตรวจสอบระบบสิ่งแวดล้อม , ที่ปรึกษาตรวจสอบระบบสิ่งแวดล้อม , บริษัทตรวจสอบระบบสิ่งแวดล้อม , ผู้ควบคุมระบบสิ่งแวดล้อม , ศูนย์ผู้ควบคุมระบบสิ่งแวดล้อม , ผู้ตรวจสอบผู้ควบคุมระบบสิ่งแวดล้อม , ราคาผู้ควบคุมระบบสิ่งแวดล้อม , มาตรฐานผู้ควบคุมระบบสิ่งแวดล้อม , ติดต่อผู้ควบคุมระบบสิ่งแวดล้อม , บริษัทผู้ควบคุมระบบสิ่งแวดล้อม , ที่ปรึกษาผู้ควบคุมระบบสิ่งแวดล้อม , ผู้ควบคุมระบบสิ่งแวดล้อม วิชาชีพ

© 2016-2020 teacherpong.com All Rights Reserved. ตรวจสอบไฟฟ้าโรงงาน โดยวิศวกร , ตรวจสอบระบบสิ่งแวดล้อม , ผู้ควบคุมระบบสิ่งแวดล้อม